Dotacje na żłobki i przedszkola

Wszyscy rodzice małych dzieci doskonale wiedzą, że uzyskanie miejsca w żłobku jest rzeczą niemalże graniczącą z cudem. Jednak dzięki różnego rodzaju systemom wsparcia - na przykład poprzez Fundusze Europejskie - liczba miejsc w żłobkach jest z każdym rokiem coraz większa. Nie zmienia to jednak faktu, że w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej, młodzi Polacy znajdują się w znacznie gorszej sytuacji jeżeli chodzi o dostęp do edukacji przedszkolnej.

Nie lepiej przedstawia się sprawa opieki w przypadku dzieci, które jeszcze nie ukończyły trzeciego roku życia. Jednak i w tym aspekcie sytuacja powoli zaczyna się poprawiać: z roku na rok pojawia się coraz więcej specjalistycznych placówek. Coraz lepiej wygląda również ich oferta edukacyjna, która pod niektórymi względami może być porównywana z tym, co można obserwować w państwach Europy Zachodniej. Rozwój sektora edukacji i opieki przedszkolnej jest w głównej mierze zasługą Funduszy Europejskich, przyznawanych w ramach rozmaitych programów regionalnych.

 

Dotacje - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 

Inwestycje

Systemem dotacji są objęte placówki już istniejące oraz te które, które dopiero znajdują się w fazie projektu. Dotyczy to tak przedszkoli, jak i innych postaci edukacji przedszkolnej przeznaczonych dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. W pierwszej kolejności, na dotacje mogą liczyć placówki istniejące lub mające powstać w regionach, gdzie dostęp do usług w ramach edukacji przedszkolnej jest szczególnie utrudniony. Znaczenie mają także uwarunkowania demograficzne w określonym rejonie. Jednym z głównych wymagań jest funkcjonowanie placówki co najmniej przez dwa lata od momentu finalizacji projektu wsparcia. Rzecz jasna najbardziej pożądanym rozwiązaniem byłyby jednak placówki, których czas istnienia obliczałoby się nie w latach, lecz w dziesięcioleciach - mówi Stanisław Krakowski z Ministerstwa Rozwoju. Wysokość oraz charakter systemów wsparcia może być bardzo różny w zależności od specyfiki danego województwa. Przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie należy jak najdokładniej zapoznać się z całą dokumentacją, zwłaszcza tą dotyczącą danego konkursu.

Do podstawowych form kosztów, jakie wiążą się z procesem uruchomienia lub rozwoju żłobka lub placówki edukacji przedszkolnej, należą:  

● Przystosowanie pomieszczeń placówki dla potrzeb dzieci, zarówno zdrowych jak i niepełnosprawnych. W zakresie tej kategorii mieści się również adaptacja najbliższej okolicy przedszkola, a więc placów zabaw, piaskownic czy też wejścia do placówki. W ściśle określonych przypadkach istnieje również możliwość uzyskania dotacji na hudowę całego budynku.      

● Kolejna kategoria to wyposażenie placówki. W tym przypadku istnieją dwa podstawowe gatunki wydatków: edukacyjne oraz techniczne. Do wydatków technicznych zalicza się wszystkie te koszty, które są konieczne do funkcjonowania placówki, a więc wyposażenie sal, łazienek oraz zaplecza kuchennego. Do kosztów edukacyjnych przynależą przede wszystkim wydatki na materiały niezbędne do pracy edukacyjnej oraz zajęć ruchowych, a wić na przykład różnego rodzaju pomoce logopedyczne, wyposażenie służące do ćwiczeń korekcyjnych, czy wreszcie zwykłe przybory szkolne, jak ołówki kredki, zaszyty itd.

● Następna kategoria to tzw. wydatki pośrednie. Tutaj zalicza się takie koszty, jak na przykład księgowość czy edukacja nauczycieli, którzy będą pracować z dziećmi(w szczególności dotyczy to przygotowania nauczycieli mających pracować z grupami składającymi się z dziećmi w różnym wieku.

● Ostatnia z głównych kategorii kosztów, o jakiej należy tutaj wspomnieć, to wydatki związane z bieżącym działaniem placówki. W przypadku spełnienia określonych wymagań istnieje możliwość uzyskania dotacji przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie placówki. Przeważnie czas trwania takiej dotacji wynosi do 12 miesięcy, jednak nie jest to żelazna reguła. W przypadku większości województw nie ma górnej granicy kowty dofinansowani. Niektóre regiony wprowadziły jednak regulacje dotyczące minimalnej wartości inwestycji (przeważnie są to kwoty w wysokości 100 lub 150. tys złotych). W przypadku niektórych województw ograniczeniom podlega maksymalna kwota dotacji na budowę placu zabaw.

Edukacja  

Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania na wzbogacenie lub poprawę jakości oferty edukacyjnej. Aby jednak uzyskanie takiej dotacji było możliwe, niezbędne jest podniesienie ilości miejsc dostępnych w placówce. Dotację można uzyskać na następujące zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym:

● Zajęcia edukacyjne, których celem jest rozwój kompetencji w zakresie języków obcych oraz umiejętności matematycznych.  

● Zajęcia edukacyjne mające za cel rozwój kreatywności, umiejętności nieszablonowego myślenia i planowania a także kompetencji społecznych.

● Zajęcie kompensacyjne i wyrównawcze w zakresie logopedii, terapii, wsparcia psychologicznej a także gimnastyki korekcyjnej. Dofinansowanie można również uzyskać na szeroko rozumiany rozwój wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym, w tym przede wszystkim na:

● szkolenia doskonalące i kursy, których celem jest poprawa i rozwój umiejętności zawodowych,

● studia na poziomie podyplomowym a także szkolenia kaskadowe (w tym również szkolenia związane z projektem Wiedza Edukacjia Rozwój

● rozwój i doskonalenie systemu współpracy oraz samodoskonalenia zawodowego nauczycieli budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,

● kooperacja z określonymi placówkami specjalistycznymi.  

Dzieci do trzeciego roku życia

Liczba miejsc w placówkach edukacyjno-opiekuńczych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym w dużej mierze warunkuje sytuację zawodową kobiet. Z tego powodu, w przypadku dużej liczby regionalnych programów wsparcia dokonano wydzielenia odrębnej kategorii dotacji przeznaczonych na budowę lub uruchomienie placówek edukacyjno-opiekuńczych dla dzieci poniżej trzech lat. Placówki z tej kategorii mogą mieć postać zwykłego żłobka lub klubiku dziecięcego. W niektórych przypadkach jest możliwe uzyskanie dotacji na indywidualną nianię. Programem dofinansowań objęte będą na przykład takie inicjatywy, jak zwiększanie liczby miejsc w już istniejących placówkach przedszkolnych jak również budowanie nowych podmiotów. Celem dotacji jest również zwiększenie liczby placówek opiekuńczo-edukacyjnych (dla dzieci poniżej trzeciego roku życia) położonych w lokalizacjach odznaczających się ponadprzeciętną ilością zakładów pracy, takich jak specjalne strefy ekonomiczne lub też parki naukowo-technologiczne.

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz